TAKE MORE, PAY LESS

콜드브루

매머드커피의 다양한 음료와 푸드를 즐겨보세요.

코코넛 크림 콜드브루 라떼

매머드커피 0 1560
<p>부드럽고 달콤한 코코넛크림과 깔끔한 콜드브루의 감칠맛이 조화롭게 어우러진 라떼</p>
<br>
<p class="menu_fontweight">제품 영양 정보 1회 제공량 / 20oz / (약 610ml) 기준</p>
<table class="menu_table">
    <tbody>
        <tr>
            <th></th>
            <th>카페인(mg)</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>ICE (20oz)</td>
            <td>176.40</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
0 Comments